Bosch garantivilkår

Vilkårene under beskriver omfang av og vilkår for vår garantiytelse, men påvirkar ikke sluttkundens lovbestemte rettigheter ved mangler på våre apparater. Sluttkunder kan gjøre disse rettighetene gjeldende kostnadsfritt uten at det berører vår garanti. Etter forbrukerkjøpsloven har forbrukeren en absolutt reklamasjonsfrist for mangler på 2 eller 5 år etter at tingen er levert.

I tillegg til de rettighetene sluttkunden har etter loven, gir vi en garanti for våre enheter til sluttkunder på følgende vilkår:

1. I henhold til vilkårene under (nr. 2–8) utbedrer vi mangler på apparatet kostnadsfritt dersom manglene skyldes material- og/eller fabrikasjonsfeil, og dersom vi blir varslet om manglene umiddelbart etter at de er oppdaget, senest innen 24 måneder etter levering til den første brukeren. Dersom mangelen viser seg innen 12 måneder etter levering, antas det å være en material- eller fabrikasjonsfeil (unntak se nummer 2).

2. Garantien dekker ikke skjøre deler som glass, plast eller lyspærer. Unntatt fra garantien er også deler som er gjenstand for bruk eller andre naturlige former for slitasje. Vi gir en 12-måneders garanti på utskiftbare batterier til "Power for All"-enhetene, selv om de er slitedeler som nevnt foran. Mindre avvik fra den fastsatte kvaliteten som er uvesentlige for apparatets verdi og brukbarhet, faller ikke under garantiforpliktelsene. Skade som er forårsaket av kjemisk og elektrokjemisk påvirkning av vann, og/eller som generelt er forårsaket av unormale miljøforhold, faller ikke under garantiforpliktelsene; det gjør heller ikke skade som følge av uegnede driftsforhold, eller som følge av at apparatet på annen måte kommer i kontakt med uegnede stoffer. Vi påtar oss heller ikke noe garantiansvar for feil på apparatet som skyldes transportskade som vi ikke er ansvarlige for, feil installasjon og montering som vi ikke er ansvarlige for, feil bruk, andre bruksområder enn i private hjem, manglende vedlikehold eller manglende etterlevelse av bruks- og monteringsanvisning. Garantien blir ugyldig dersom reparasjoner eller inngrep utføres av personer som ikke er autorisert av oss for å utføre dette, eller dersom våre apparater blir utstyrt med reservedeler, tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er originaldeler, og dersom reparasjonen eller inngrepet som utføres av en uautorisert person, eller bruken av uoriginale deler, forårsaker skade på apparatet.

3. Garantiytelsen utføres på den måten at defekte komponenter i apparatet enten repareres eller erstattes av feilfrie komponenter kostnadsfritt (reparasjon), begge deler etter vårt skjønn. De komponentene som blir erstattet blir vår eiendom.

4. Dersom vi avviser reparasjon eller hvis reparasjonen etter vårt skjønn har mislyktes, blir et erstatningsprodukt, av tilsvarende verdi og fra den lokale produktporteføljen, levert kostnadsfritt innenfor ovennevnte garantiperioden. De apparatene som blir erstattet blir vår eiendom.

5. For å kreve rettighetene under denne garantien må sluttkunden rapportere manglene til vår kundeservice. Følgende kontaktalternativer er tilgjengelige for sluttkunden: via telefon, via e-post, via online bookingverktøyet (se nettsiden). Telefonnummer og e-postadresse finner sluttbrukeren i heftet "Servicekontakter". I tillegg må garantibeviset, kjøpskvittering eller annet salgsdokument som viser leveringsdato eller i det minste kjøpsdato, fremvises. Apparater som med rimelighet kan transporteres (f.eks. i personbil) av sluttbruker, og som det kreves garantiytelse for under denne garantien, skal leveres eller sendes til vårt nærmeste kundeservicekontor eller til en av våre servicepartnere. Reparasjoner på installasjonsstedet kan kun kreves for stasjonære (fastmonterte) apparater. Sluttkunden skal i slike tilfeller gjøre apparatet tilgjengelig for vår servicetekniker eller reparatør, ved å være til stede eller på annen måte sørge for at reparasjon kan utføres på installasjonsstedet. Garantien dekker kun arbeid og kostnader som er direkte knyttet til reparasjon eller bytte av apparatet under normale forhold. Dersom apparatet er installert eller montert på en slik måte at reparasjon eller bytte ikke kan utføres uten omfattende merarbeid, f.eks. demontering av lamper, lister eller nisjeløsninger osv., forbeholder vi oss retten til å fakturere sluttkunden for dette merarbeidet. Dersom apparatet befinner seg på et geografisk sted som ikke kan nås uten alternativ transport, f.eks. båt, snøscooter, helikopter eller lignende, kan sluttkunden bli bedt om å bistå. Slik bistand kan f.eks. være å organisere og/eller betale for alternativ transport og utgifter, eventuelt for egen regning, eller å frakte apparatet til avtalt sted.

6. Garantiytelsene verken utvider eller fornyer garantiperioden. Garantiperioden for installerte reservedeler utløper samtidig som garantiperioden for hele apparatet.

7. Sluttkunden skal ikke ha rett til ytterligere reklamasjoner eller krav andre enn de som er spesifisert ovenfor under denne garantien.

8. Disse garantivilkårene gjelder for apparater som er kjøpt og brukt i Norge. Dersom et apparat blir sendt til og brukt i et annet EU-/EFTA-land («bestemmelsesland») som oppfyller de tekniske kravene (spenning, frekvens, gasstype osv.) for bestemmelseslandet, og som er egnet for de aktuelle miljøforholdene, gjelder bestemmelseslandets garantivilkår dersom vi har et servicenettverk i dette landet. Du kan få disse vilkårene ved å henvende deg til bestemmelseslandets representant. Dersom apparatet sendes til land utenfor EU/EFTA, blir garantien uvirksom.

9. Vi gjør oppmerksom på vårt øvrige servicetilbud: Du kan fortsatt benytte deg av fabrikkens kundeservice og våre servicepartnere etter at garantien har utløpt.

Kontakt oss

direkte hvis du trenger hjelp med informasjon om produktet.

Våre teknikere vil hjelpe deg på stedet

Bestill et besøk på den datoen og det tidspunktet som passer for deg.

Søk originale reservedeler

Med våre verktøy kan du enkelt finne de delene du er ute etter.

Bruksanvisninger

Hvis du har mistet bruksanvisningen til produktet, kan du enkelt laste den ned her.