Juridisk merknad for Bosch

© Copyright

Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner, videoer og oppsettet på Boschs nettsider er beskyttet av opphavsrettslover og andre lover. Innholdet skal ikke kopieres, publiseres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersiell bruk. Enkelte Bosch-nettsteder inneholder også bilder som er beskyttet av tredjeparts opphavsrett.

Varemerker og lisensrettigheter

Hvis ikke annet oppgis er alle varemerker på Boschs nettsteder registrerte varemerker. Det gjelder spesielt Boschs varemerker, navneskilter, typer av bedriftslogoer og emblemer. Merkene og designelementene som brukes på nettsidene våre tilhører Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Immaterielle rettigheter på Boschs nettsider, herunder patent, varemerker og opphavsrett, er beskyttet. Nettstedet innvilger ingen lisens for å bruke immaterielle rettigheter som tilhører Bosch-Gruppe (Bosch) eller tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet er utformet med største nøyaktighet. Det er likevel ikke mulig å garantere at all informasjon på nettstedet er korrekt. Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte som følge av bruk av nettstedet, med mindre slik skade oppstår på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra Boschs side.

Alternativ tvistløsning (ADR) for forbrukere som er bosatt i EU

Som forbruker har du mulighet til å kontakte en lokal alternativ tvisteløsningsnemnd angående en tvist som du ikke har lyktes å løse direkte med Bosch.

Hva er ADR?
ADR er en prosedyre for, utenfor domstolene, å kunne løse nasjonale og grenseoverskridende tvister om avtaleforpliktelser som følger av kjøpsavtale eller tjenesteavtale mellom en forhandler som er etablert i unionen og en forbruker som er bosatt i unionen, ved inngripen av et alternativt tvisteløsningsorgan som foreslår eller pålegger partene en løsning eller fører partene sammen med det formål å tilrettelegge for en minnelig overenskomst.

En alternativ tvisteløsningsnemnd er ikke en domstol, men en nøytral part (for eksempel et forbrukerombud eller en reklamasjonsnemnd) som Bosch benytter seg av for å løse tvister i de tilfeller forbrukeren initierer en alternativ tvisteløsningsprosess. Behandlingen er kostnadseffektiv, enkel og rask, noe som gjør det fordelaktig både for forbrukeren og for forhandleren som kan unngå høye rettskostnader og lange rettssaker.

Hvordan initierer jeg en alternativ tvisteløsningsprosess?
Ta kontakt med din lokale tvisteløsningsnemnd nedenfor angående ditt anførte krav mot Bosch. Tvisteløsningsnemnden kan gi deg nærmere informasjon om behandlingen og besvare spørsmålene du har om prosessen.

Forbrukerrådet*
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
www.forbrukerradet.no

*Denne alternative tvisteløsningsnemnden er inkludert i det nasjonale registeret av godkjente tvisteløsningsnemnder i henhold til kravene fastsatt i henhold til Europaparlaments- og råddirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning ved forbrukertvister, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klikk her for å komme til Europakommisjonens nettsted for tvisteløsning på nett.